Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja odn. sprzedaży napojów alkoholowych

Urząd Gminy w Murowie przypomina przedsiębiorcom, prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, iż w dniu 31 stycznia 2016r. upływa termin do: 1) Złożenia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Oświadczenie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Murowie ul. Dworcowa 2 lub w pokoju nr 19 II piętro lub nadać listem do dnia 31 stycznia 2016r. 2) Dokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Przedmiotowej wpłaty należy dokonać:
– bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Murowie ul. Dworcowa 2 (do dnia 29 stycznia 2016 r. do godz. 15:00).
– przelewem na konto Urzędu: Bank Spółdzielczy Łubniany 48 8897 0004 2001 0006 0163 0002.

Z uwagi na fakt, iż dzień 31 stycznia w 2016r. wypada w niedzielę ( dzień wolny od pracy), ww. czynności należy wykonać z wyprzedzeniem.

3. Wartość sprzedaży- kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

4. Wartość sprzedaży za 2015 rok oblicza się odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych.

Opłaty za cały rok korzystania z zezwolenia z zezwolenia:
a) piwo i alkohole do 4,5%
jeżeli wartość sprzedaży w roku 2015 wynosi do 37 500zł – opłata 525,00zł
jeżeli wartość sprzedaży w roku 2015 przekracza 37 500zł- opłata stanowi 1,4% ogólnej wartości
sprzedaży
b) alkohole od 4,5% do 18% ( z wyjątkiem piwa)
jeżeli wartość sprzedaży w roku 2015 wynosi do 37 500zł – opłata 525,00zł
jeżeli wartość sprzedaży w roku 2015 przekracza 37 500zł- opłata stanowi 1,4% ogólnej wartości
sprzedaży
c) alkohole powyżej 18%
jeżeli wartość sprzedaży w roku 2015 wynosi do 77 000zł – opłata 2 100,-zł
jeżeli wartość sprzedaży w roku 2015 przekracza 77 000zł – opłata stanowi 2,7% ogólnej wartości
sprzedaży.

5. Przedsiębiorcy, których zezwolenia utrzymują ważność przez cały rok – mogą wnosić opłatę w trzech równych ratach do 31 stycznia , do 31 maja i 30 września 2016roku.

Od 1 stycznia 2016 roku podane wyżej zasady złożenie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń ulegają zmianie, dając przedsiębiorcy możliwość dopełnienia wymienionych wyżej obowiązków w późniejszym terminie, a mianowicie:

A. przedsiębiorca, który nie złoży do 31 stycznia danego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży danego rodzaju napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, będzie miał możliwość złożenia tego oświadczenia w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminy ( czyli od upływu 31 stycznia danego roku) , pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30% podstawowej opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia.

Np. przedsiębiorca sprzedający w danym punkcie trzy rodzaje napojów alkoholowych o zawartości:
– do 4,5% alkoholu (oraz piwo),
– od 4,5% do 18% ( z wyjątkiem piwa)
– powyżej 18% alkoholu
który nie złoży do 31 stycznia 2016 roku oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, będzie mógł złożyć takie oświadczenie najpóźniej do 1 marca 2016 roku, pod warunkiem, że jednocześnie zapłaci 30% podstawowej opłaty określonej w art.111 ust. 2 dla poszczególnych rodzajów zezwoleń, czyli:
– 30% kwoty 525zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów do 4,5% alkoholu ( oraz piwo)- tzn.157,50zł
– 30% kwoty 525zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów od 4,5% do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) – tzn.157,50zł
– 30% kwoty 2.100zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów powyżej 18% alkoholu,tzn 630,00zł.

Niezłożenie oświadczenia o wartości sprzedaży danego rodzaju alkoholu, w dodatkowym terminie wraz z wymaganą opłatą, spowoduje wygaszenie zezwolenia.

B. przedsiębiorca, który nie zapłaci w ustawowym terminie do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku, kolejnej raty za korzystanie z zezwolenia w danym roku, będzie miał możliwość dokonania tej wpłaty w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od od daty upływu ustawowego terminu, pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30% opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia, wyliczonej dla danego roku.

Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca w poprzednim roku nie przekroczył ustawowych progów określonych w art. 111 ust. 5, będzie wpłacał 30% podstawowej opłaty rocznej dla danego rodzaju zezwolenia. Jeżeli jednak przedsiębiorca przekroczył ustawowe progi, będzie wpłacał 30% opłaty podwyższonej określonej w art. 111 ust.5.

Np. przedsiębiorca sprzedający w danym punkcie trzy rodzaje napojów alkoholowych o zawartości
- do 4,5% alkoholu (oraz piwo),
– od 4,5% do 18% ( z wyjątkiem piwa)
– powyżej 18% alkoholu
który nie zapłaci do 31 stycznia 2016 roku pierwszej raty za korzystanie z tych zezwoleń, i który nie przekroczył ustawowych progów wartości sprzedaży, będzie mógł dokonać wymaganej opłaty najpóźniej do 1 marca 2016 roku, pod warunkiem , że jednocześnie zapłaci 30% podstawowej opłaty określonej w art.111 ust. 2 dla poszczególnych rodzajów zezwoleń, czyli:

– 30% kwoty 525zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów do 4,5% alkoholu ( oraz piwo)- tzn.157,50zł
– 30% kwoty 525zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów od 4,5% do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) – tzn.157,50zł
– 30% kwoty 2.100zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów powyżej 18% alkoholu, tzn. 630,00zł.

W przypadku przekroczenia ustawowych progów wartości sprzedaży alkoholu, roczna opłata dla poszczególnych rodzajów zezwoleń obliczana w sposób określony w art.111 ust.5, tzn. przy przekroczeniu wartości:

1) 37 500zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa- roczną opłatę wnosi się w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
2) 37 500zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)- roczną opłatę wnosi się w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
3) 77 000zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi się w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Jeśli przedsiębiorca, który przekroczył w 2015 roku ustawowe progi określone w art. 111 ust.5, nie zapłaci do 31 stycznia 2016 roku pierwszej raty za korzystanie z poszczególnych rodzajów zezwoleń, będzie mógł zapłacić pierwszą ratę najpóźniej do 1 marca 2016 roku, pod warunkiem, że jednocześnie zapłaci dodatkowo 30% podwyższonej opłaty rocznej wyliczonej dla danego rodzaju zezwolenia.

Te same zasady będą obowiązywać w przypadku braku opłaty kolejnych rat.
Brak opłaty raty w dodatkowym terminie wraz z wymaganą dodatkową 30% opłatą spowoduje wygaszenie zezwolenia.


W załączeniu:
DOCOświadczenie alkohol.doc (16,50KB)
PDFOświadczenie alkohol.pdf (12,94KB)

Wersja XML