Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór wniosków na usuwanie azbestu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (WFOŚiGW w Opolu) ogłosił konkursowy tryb naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego, w związku  z powyższym Wójt Gminy Murów ogłasza wstępny nabór wniosków o udzielenie dotacji na zadanie polegające na unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Murów. Wnioski o udzielenie dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych należy składać w terminie do 29.02.2016 r. w Urzędzie Gminy w Murowie, ul. Dworcowa 2, 46-030 Murów, pokój nr 17.

Wnioski o udzielenie dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych można pobrać w Urzędzie Gminy w Murowie lub ze strony internetowej: www.bip.murow.pl –> zakładka Menu podmiotowe/Przyjmowanie i realizacja spraw/Ochrona środowiska, a następnie Obsługa interesanta lub klikając tutaj.

Podmiot ubiegający się o dotację składa jeden egzemplarz papierowej wersji wniosku o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami. W przypadku kserokopii dokumentów stanowiących załączniki do wniosku, wymagane jest oświadczenie wnioskodawcy, że kopie te są zgodne z oryginałem.

Wnioski złożone po upływie w/w terminu nie podlegają procedurze oceny i będą zwracane Wnioskodawcy.

Dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej, tj. poprzez sfinansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest. Koszt ponoszony przez właściciela (15% całości) będzie rozliczony po usunięciu azbestu na podstawie wystawionej przez Gminę Murów noty obciążeniowej.
Planowany termin demontażu i zbierania odpadów zawierających azbest – lato 2016 roku.

UWAGA!
Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Murów o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. W przypadku, gdy wniosek Gminy Murów nie zostanie zakwalifikowany do realizacji,  zadanie nie będzie realizowane.


Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Murowie – pokój nr 17 lub pod numerem tel. 77 4214034 wew. 115.

Cała treść pisma przewodniego Wójta Gminy Murów w wersji pdf:
PDFOgłoszenie o naborze wniosków na usuwanie azbestu 2016.pdf

 

Wersja XML