Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie pt."Bioróżnorodność skarbem Opolszczyzny"

W czwartek 28.01.2016 r. podczas spotkania pt. „Bioróżnorodność skarbem Opolszczyzny" w Dylakach wprowadzającym w tematykę dwuletniego projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego (UMWO) i jego partnerów sołectwo Zagwiździe w wykładzie dr Badory z Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytetu Opolskiego zostało ujęte jako przykład dobrych praktyk w ramach ochrony krajobrazu i wykorzystania naturalnych zasobów przyrodniczych miejscowości.

Wykład dr Badory pt. „Jak chronić i kształtować przyrodę wsi” odnosił się m.in. do kwestii przemian struktur zagospodarowania wsi i ich skutków dla przyrody oraz podstawowych zasad proekologicznego kształtowania krajobrazu terenów wiejskich. Dr Badora na zdjęciach z Zagwiździa przedstawił uczestnikom spotkania, jak w prosty i tradycyjny sposób mieszkańcy miejscowości tworzą np. azyl dla rodzimych gatunków płazów i gadów (na przykładzie ogrodu państwa Puławskich) oraz jak kształtują przyjazną przestrzeń dla odwiedzających i dla siebie samych. Szczególną uwagę wykładowca poświęcił naturalnej wydmie śródlądowej w okolicach kompleksu zabytkowej Huty Żelaza, stawie w centrum miejscowości oraz dzikiej ścieżce rowerowej wzdłuż rzeki Budkowiczanki. Biorący udział w spotkaniu koordynator Programu Odnowy Wsi Gminy Murów zwrócił uwagę słuchaczy na zrealizowane projekty w zakresie ochrony bioróżnorodności w Zagwiździu. Należą do nich m.in.: utworzenie Opolskiej Łąki przy parafialnym Ogrodzie Botanicznym (projekt współpracy z Doliną Stobrawy), sadzenie wierzby głowiastej i przygotowywanie domków dla owadów błonkoskrzydłych przez uczniów Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu wraz z zespołem Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Działania w tym zakresie będą kontynuowane w Zagwiździu, docelowo też na terenie całej Gminy Murów.

Spotkanie w Dylakach zostało zorganizowane dla przedstawicieli samorządów gminnych, liderów społeczności lokalnych i odnowy wsi oraz przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych. Projekt pn. "Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego" natomiast, jest projektem wielokierunkowym i obejmuje trzy podstawowe grupy działań stanowiące w efekcie końcowym spójną koncepcję zagospodarowania przestrzeni wiejskich z uwzględnieniem walorów przyrodniczych.  

Więcej informacji o spotkaniu oraz projekcie na stronie: www.odnowawsi.eu

Fotorelacja ze spotkania:


Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Skalniak w ogrodzie państwa Puławskich

Brak opisu obrazka
Mieszkanka skalniaka :)

Brak opisu obrazka
Oczko wodne w ogrodzie państwa Puławskich

Brak opisu obrazka
Budki lęgowe w ogrodzie państwa Puławskich

Brak opisu obrazka
Tradycyjne ogrodzenie pól świetnie komponujące się w krajobraz zaplecza tzw. "Górek" w Zagwiździu

Brak opisu obrazka
Staw w centrum Zagwiździa - ostoja dla wielu gatunków płazów, owadów, ryb - okresowo korzystają ze stawu również łabędzie, dzikie kaczki, ale i bobry

Brak opisu obrazka
Śródlądowa wydma przy kompleksie zabytkowej Huty Żelaza

Brak opisu obrazka
Dzika ścieżka rowerowa nad rzeką Budkowiczanką
 

 

Wersja XML