Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Udział w warsztatach zagospodarowania terenów wiejskich

W okresie od października do listopada 2016 r. 3 - osobowa delegacja sołectwa Nowe Budkowice wzięła udział w warsztatach dot. wzorcowego zagospodarowania terenów wewnątrz wsi i poza obszarem zabudowań sołectw z wykorzystaniem rodzimych gatunków roślin pn. „Zachowajmy cenną bioróżnorodność Opolszczyzny”. Sołectwo w wyniku warsztatów posiada koncepcję zagospodarowania "UZKA", miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego wioski.

Warsztaty dot. wzorcowego zagospodarowania terenów wewnątrz wsi i poza obszarem zabudowań sołectw z wykorzystaniem rodzimych gatunków roślin pn. „Zachowajmy cenną bioróżnorodność Opolszczyzny” – II tura sfinansowane zostały ze środków projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” (nr decyzji RPOP.05.01.00-16-0001/15-00) współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5 – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego,  Działanie 5.1- Ochrona różnorodności biologicznej. Realizacją ww. projektu zajmuje się Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego  - Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

_000_bioxlogoxgradient.png

 

 

Wersja XML