Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

Wójt Gminy Murów Zarządzeniem Nr  Or 0050.73.2017 z dnia 20.12.2017 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2018. Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu w kopercie z napisem „Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu” w terminie 21 dni od daty ogłoszenia konkursu.

Zamieszczamy treść zarządzenia w formacie pdf do pobrania:
PDFZarzadzenie Nr Or 0050.73.2017 Wójta Gminy Murów z dn 20.12.2017 w spr ogłoszenia otwartego konkursu ofer w sp.pdf (41,90KB)

Wersja XML