Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 - Poddziałanie 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej.

Gmina Murów, jako  lider projektu, na podstawie art. 33 ustawy z  dnia 11 lipca 2014  roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2017 roku poz. 1460,1475) ogłasza otwarty nabór na Partnera/-ów spoza sektora finansów publicznych w celu realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej.

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty wraz z wymaganymi załącznikami  należy składać w  sekretariacie Urzędu Gminy w  Murowie  w  terminie  do  dnia  09.03.2018 r.  do  godz.   12.00,   pod   adresem:  Urząd Gminy w Murowie, ul. Dworcowa 2, 46-030 Murów, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Otwarty  nabór na  partnera  spoza  sektora  finansów  publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,  Poddziałanie 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej.” Decyduje data wpływu oferty.

Treść ogłoszenia naboru wraz z załącznikami:
PDFOgłoszenie_otwartego_naboru_na_Partnerów.pdf
PDFZałącznik_nr_1_do_otwartego_naboru_na_Partnerów_projeku.pdf
PDFZałącznik_nr_2_do_otwartego_naboru_na_Partnerów_projeku.pdf

Załącznik nr 1 i nr 2 w wersji edytowalnej do pobrania:
DOCZałącznik nr 1 do otwartego naboru na Partnera.doc
DOCZałącznik nr 2 do otwartego naboru na Partnera.doc

Protokół wyboru partnerów:

PDFProtokół_nabór_partnerow - dziedzictwo kulturowe i kultura.pdf

 

 

 

 

Wersja XML