Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowanie na budowę PSZOK RPO WO 2014-2020

Miło nam poinformować, iż projekt pn. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Murowie został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 dla działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi. Celem projektu jest stworzenie odpowiednich warunków dla mieszkańców gminy Murów, aby osiągnąć wymagane poziomy selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz umożliwienie osiągnięcia odpowiednich poziomów dla właściwego sposobu zagospodarowania odpadów (ponowne użycie, odzysk w tym recykling).  

Projekt pn. "Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Murowie" będzie realizowany na terenie oczyszczalni ścieków w Murowie. Planowany termin podpisania umowy o dofinansowanie: listopad/grudzień 2018 r.

Informacje dot. projektów wybranych do dofinansowania znajdą Państwo na stronie Samorządu Województwa Opolskiego pod linkiem: kliknij tutaj.

Brak opisu obrazka

Wersja XML