Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

Wójt Gminy Murów zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn. „Zakup i wykonanie szczepień przeciwko wirusowi HPV”. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy). Kompletne oferty zawierające formularz oferty wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 28.02.2019 r. do godz. 15:00 w Urzędzie Gminy w Murowie, ul. Dworcowa 2, 46-030 Murów.

WYKAZ WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW OFERENTÓW

 1. Formularz oferty
 2. Oświadczenie Oferenta o :
  • zapoznaniu się z treścią zapytania ofertowego oraz warunkami dotyczącymi przedmiotu zapytania ofertowego – zał. nr 5
  • zapoznaniu się i akceptacji warunków i wzoru umowy – zał. nr 5
  • zobowiązaniu się do wykonania zakresu świadczeń zdrowotnych wynikających z warunków dotyczących przedmiotu zapytania ofertowego w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2019 r. – zał. nr 5
  • zdolności organizacyjno - prawnej i finansowej do udzielania świadczeń zdrowotnych w ilości wskazanej w zapytaniu ofertowym – zał. nr 5
 3. Oświadczenie wykonawcy (dotyczące wykazu osób) - zał. nr 3
 4. Oświadczenie wykonawcy (podmiot określony w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r.o działalności leczniczej) – zał. nr 4
 5. Zgoda rodzica – zał. nr 6 wzór zgodny z załącznikiem Nr 1 do Gminnego Programu profilaktyki raka szyjki macicy – szczepienie HPV na lata 2016-2021 przyjętego uchwałą Rady Gminy Murów Nr XI/73/2015
 6. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu szczepień w ramach „Gminnego Programu profilaktyki raka szyjki macicy – szczepienie HPV na lata 2016-2021” - zał. nr 7
 7. Kserokopia polisy OC, obejmującej szkody będącej następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych przez cały okres obowiązywania umowy (potwierdzonej za zgodność z oryginałem )

Załączniki do pobrania (w wersji edytowalnej oraz w wersji pdf):

DOCFormularz oferty.doc
DOCOGÓLNE ZASADY ZAPYTANIA OFERTOWEGO.doc
DOCZałącznik nr 1 Informacja o przedmiocie.doc
DOCZałącznik nr 2 Projekt umowy.doc
DOCZałącznik nr 3 do oferty.doc
DOCZałącznik nr 4 do oferty.doc
DOCZałącznik nr 5 Oświadczenie Oferenta.doc
DOCZałącznik nr 6 Zgoda rodzica.doc
DOCZałącznik nr 7 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu szczepień.doc

PDFFormularz oferty.pdf
PDFOGÓLNE ZASADY ZAPYTANIA OFERTOWEGO.pdf
PDFZałącznik nr 1 Informacja o przedmiocie.pdf
PDFZałącznik nr 2 Projekt umowy.pdf
PDFZałącznik nr 3 do oferty.pdf
PDFZałącznik nr 4 do oferty.pdf
PDFZałącznik nr 5 Oświadczenie Oferenta.pdf
PDFZałącznik nr 6 Zgoda rodzica.pdf
PDFZałącznik nr 7 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu szczepień.pdf

Wersja XML