Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikacja

Brak opisu obrazka
Gmina Murów położona jest w północnej części województwa opolskiego na uboczu szlaków komunikacyjnych o znaczeniu krajowym. Najbliższe drogi krajowe i wojewódzkie przebiegają przez sąsiednie gminy: droga nr 45 relacji Opole – Kluczbork – Złoczew, oraz drogi nr 454 Opole – Namysłów i nr 451 Kup – Jełowa. System transportowy gminy tworzą dwa układy: drogowy i kolejowy, które są wykorzystywane zarówno do przewozów towarowych jak i pasażerskich (jedynie transport samochodowy).

 Ze względu na rodzaj pełnionej funkcji na terenie gminy Murów wyróżnia się następujące rodzaje dróg:

- drogi powiatowe
- drogi gminne
- drogi zakładowe
- drogi specjalne

Drogi powiatowe

 Przez teren gminy przebiega 12 dróg powiatowych o łącznej długości 62,6 km.
Na 1 km2 powierzchni gminy przypada 0,392 kilometra dróg powiatowych (w woj. 0,353 km). Są to drogi V kl technicznej o nawierzchni bitumicznej. Spełniają podstawową funkcję w komunikacji masowej, łącząc wsie gminy z siedzibą władz samorządowych i ośrodkami usług, oraz poszczególne wsi między sobą.
Brak opisu obrazka
 
Drogi gminne

Są uzupełnieniem sieci dróg układu podstawowego. Ułatwiają połączenia między sołectwami oraz dojazdy do pól, łąk, pastwisk i lasów. Łączna długość tych dróg w gminie wynosi 87,5 km, w tym o nawierzchni twardej jest 42 km. Na jeden km2 powierzchni gminy przypada 0,548 km dróg gminnych.
Część dróg przebiegających przez tereny zabudowane posiada nawierzchnię bitumiczną i twardą ulepszona /tłuczniowo-żużlową.

Drogi zakładowe

Na terenie gminy Murów do tej kategorii dróg zalicza się:
1. drogę Zagwiździe - Czarna Woda, długości 8,7 km i nawierzchni gruntowej,
2. drogę Murów – do drogi powiatowej nr 27-244 /Murów – Kup/, koło tartaku do przejazdu kolejowego, długość 0,6 km, nawierzchnia tłuczniowa.
3. Zagwiździe – Mańczok, długość 6 km, nawierzchnia tłuczniowa.

Drogi specjalne

Przez teren gminy przebiega jedna droga specjalna relacji Bukowo – Młodnik – Domaradz. Długość drogi w granicach gminy wynosi 9,9 km, nawierzchnia utwardzona, tłuczniowa.

Układ kolejowy

Przez teren gminy Murów przebiegają 2 linie kolejowe.
Czynna (elektrowóz)
Brak opisu obrazka
Opole – Jełowa – Kluczbork; drugorzędna, jednotorowa, niezelektryfikowana. W ciągu tej linii znajdują się przystanki w Kałach i Bukowej, oraz pobliskie w Tułach i Laskowicach (gmina Lasowice Wielkie)
 
Nieczynna:
Jełowa – Namysłów, jednotorowa niezelektryfikowana, niegdyś o znaczeniu miejscowym.
Wersja XML