Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualności 2020

 • "Z natury Do kuchni"

  Brak opisu obrazka
       Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak w ramach realizacji Planu Komunikacji na rok 2020 serdecznie zaprasza lokalnych producentów z obszaru LGD do współtworzenia kanału kulinarnego "Z natury Do kuchni". Prosimy o wysłanie zgłoszenia do dnia 15.07.2020 r. na adres e-mail lgd@stobrawskiszlak.pl  
  Data publikacji: 02-07-2020 11:55
 • Nabór na wolne stanowisko pracy

  Brak opisu obrazka
  OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY WÓJT GMINY MURÓW ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w URZĘDZIE GMINY W MUROWIE do spraw działalności gospodarczej i zamówień publicznych  w  Referacie Inwestycji, Ochrony Środowiska i Funduszy Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy w Murowie ul.Dworcowa 2 46-030 Murów Określenie stanowiska: Stanowisko do spraw działalności gospodarczej i zamówień publicznych w Referacie Inwestycji, Ochrony Środowiska i Funduszy Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem: wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie, przy czym o stanowisko, poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych), wykształcenie wyższe - preferowane z zakresu administracji staż pracy minimum 3 lata, biegła znajomość obsługi komputera, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.   wymagania dodatkowe: znajomość podstaw funkcjonowania administracji samorządowej, znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych, doświadczenie zawodowe  na stanowisku ds. zamówień publicznych, dyspozycyjność, samodzielność i kreatywność, umiejętność pracy w zespole.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: Do zadań wykonywanych na stanowisku należy w szczególności: prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych dotyczące przygotowania i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych dostaw, usług lub robót budowlanych, zgodnie z zasadami i trybem określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i w aktach wykonawczych, w tym: przygotowanie ogłoszeń o zamówieniu oraz o udzieleniu Zamówienia oraz zamieszczenie ogłoszeń zgodnie z obowiązującymi przepisami, przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, załączników, formularzy i wzorów umów, przy współpracy pracowników merytorycznych, sporządzanie zawiadomień, informacji, wezwań, wyjaśnień oraz prowadzenie korespondencji z wykonawcami w trakcie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, prowadzenie spraw związanych z udzieleniem zamówienia publicznego, zapewnienie publikacji informacji z zakresu zamówień publicznych, przygotowywanie umów na realizację inwestycji i remontów, udział w pracach Komisji Przetargowej i organizacja techniczna posiedzeń komisji, przygotowanie zawiadomień i informacji do Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie obowiązujących przepisów, sporządzanie protokołów z postępowań, przygotowanie projektów Zarządzeń Wójta w sprawie zamówień publicznych, opracowywanie plany zamówień publicznych.   Prowadzenie spraw określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie: wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, kontroli terminowości i wysokości opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Prowadzenie spraw związanych z działalnością gospodarczą. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie zarobkowego przewozu osób. Prowadzenie spraw związanych z organizacją imprez masowych na terenie gminy. Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, wykształcenie, kserokopie świadectw pracy oraz - w przypadku pozostawania w stosunku pracy - oświadczenia kandydata o pozostawaniu w zatrudnieniu,  z określeniem podstawy zatrudnienia, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oświadczenia kandydata stwierdzające, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Osoba której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia zobowiązana będzie do dostarczenia (przed podpisaniem umowy o pracę) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.            Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: praca wykonywana w budynku Urzędu Gminy na drugim piętrze, praca wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy z wykorzystaniem sprzętu komputerowego i biurowego, praca ma charakter biurowy, bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Budynek nie jest wyposażony w podjazd i windę umożliwiającą wjazd do budynku i przemieszczanie się na wózku inwalidzkim.   Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych: Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko do działalności gospodarczej i zamówień publicznych w Referacie Inwestycji, Ochrony Środowiska i Funduszy” w Sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać na adres: 46-030 Murów ul. Dworcowa 2. W przypadku osobistego składania złożenia dokumentów, dokumenty należy składać w tymczasowej siedzibie Urzędu Gminy w Murowie, w Zagwiździu ul.Lipowa 68 w  terminie do dnia 30.06.2020r. godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Urzędu). Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.   Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r, poz. 1000 z późn. zm.),Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016r.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1260 z późn. zm.)."   Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.murow.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Murów. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Murów jest Wójt Gminy Murów, ul. Dworcowa 2, 46-030 Murów, Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Murów, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Murów za pomocą adresu: kingamilczarek@bodo24.pl, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko ds działalności gospodarczej i zamówień publicznych, Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres wynikający z załącznika nr 3 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67; Nr 27, poz. 140), Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania i wycofania zgody, Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana naruszałoby obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych,  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko ds działalności gospodarczej i zamówień publicznych. Murów, dnia 19.06.2020r. https://bip.murow.pl/1558/1812/nabory-i-konkursy-na-nowe-stanowiska.html
  Data publikacji: 19-06-2020 12:51
 • Informacja dla przedsiębiorców dotyczącą bezzwrotnych grantów w OCRG w związku wystąpieniem pandemii COVID-19

  Brak opisu obrazka
  Granty  w wysokości od ponad 23,5 tys. zł do ponad 164,7 tys. zł można uzyskać w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki. Wsparcie to przeznaczone jest dla firm, które odnotowały co najmniej 30-procentowy spadek przychodów ze sprzedaży, spowodowany gospodarczymi skutkami pandemii Covid-19  i w związku z pandemią znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej. Grant przyznawany jest jednorazowo. Firmy ubiegające się o grant muszą mieć siedzibę, oddział lub miejsce prowadzenia działalności w woj. opolskim i działać co najmniej od 31 grudnia 2019 r. muszą udowodnić, że w czasie pandemii koronawirusa odnotowały co najmniej 30-procentowy spadek przychodów ze sprzedaży, spowodowany właśnie gospodarczymi skutkami pandemii Covid-19. muszą uzasadnić, że w związku wystąpieniem pandemii COVID-19 znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub nawet braku płynności finansowej. Łączna pula pieniędzy dla przedsiębiorstw z woj. opolskiego przeznaczonych na bezzwrotne granty na ratowanie firm to 24 592 000,00 zł. Jedna firma może dostać od 23,5 tys. zł (samozatrudnieni) do 164,7 tys. zł (mała firma zatrudniająca 49 osób). Dofinansowanie może wynieść nawet 100 proc.
  Data publikacji: 19-06-2020 08:09
 • Nabór na rachmistrzów terenowych

  Brak opisu obrazka
      Wójt Gminy Murów ogłasza nabór na Rachmistrzów Terenowych do spisu rolnego 2020. Więcej informacji w załącznikach.  
  Data publikacji: 16-06-2020 14:07
 • Tymczasowa siedziba Urzędu Gminy

  Brak opisu obrazka
      Informujemy, że z powodu remontu budynku Urzędu Gminy tymczasowa siedziba Urzędu mieści się w budynku Sali Gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zagwiździu ul. Lipowa 68. Numery telefonów: 77 4214 034 oraz 508 670 872    
  Data publikacji: 09-06-2020 13:44
 • Powszechny Spis Rolny 2020

  Brak opisu obrazka
  Co to jest spis rolny? Jest to badanie pełne obejmujące wszystkie gospodarstwa rolne, realizowane raz na 10 lat (poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w 2010 r.). Kiedy odbędzie się spis rolny? Najbliższy spis odbędzie się od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Dlaczego GUS realizuje spis rolny? Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2018/1091 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zintegrowanych statystyk dotyczących gospodarstw rolnych oraz uchylenia rozporządzeń (WE) nr 1166/2008 i (UE) nr 1337/2017 (Dz. Urz. L 200 z 07.08.2018, str. 1). Jednocześnie obowiązek ten wynika z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pt. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r.  
  Data publikacji: 08-06-2020 11:36
 • Komunikat Wójta Gminy Murów

  Brak opisu obrazka
       W związku z planowanym remontem Budynku Urzędu Gminy w Murowie - od dnia 15.06.2020r. tymczasowo zostanie przeniesiona siedziba Urzędu Gminy do budynku Sali Gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zagwiździu ul.Lipowa  68. W związku z powyższym w dniach od 5 czerwca (piątek) do 10 czerwca (środa) obsługa interesantów może być utrudniona. W piątek 12 czerwca obsługa będzie ograniczona wyłącznie do złożenia korespondencji - nie będzie możliwości bezpośredniego załatwienia sprawy z poszczególnymi pracownikami. W celu załatwienia spraw w najbliższym okresie  prosimy wcześniej  o kontakt telefoniczny bądź mailowy, gdyż w czasie przeprowadzki pracowników mogą wystąpić utrudnienia w załatwieniu spraw.  Od dnia 15.06.2020r. pracownicy Urzędu rozpoczynają pracę w Zagwiździu. Adres do korespondencji wysyłanej do Urzędu za pośrednictwem Poczty pozostaje bez zmian: 46-030 Murów, ul. Dworcowa 2. Zmiana siedziby Urzędu Gminy planowana jest do dnia 15 września 2020r.                                                                Wójt Gminy Murów /-/Michał Golenia
  Data publikacji: 04-06-2020 14:00
 • Ogłoszenie o przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy

  Brak opisu obrazka
      Ogłoszenie o przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy, stanowiących Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych w miejscowościach: Grabice Radomierowice, Święciny, Młodnik. PDFOgłoszenie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf  
  Data publikacji: 28-05-2020 12:26
Wersja XML