Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Gminy Murów

Urząd Gminy w Murowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminy Murów.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wyłączenia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

BUDYNEK URZĘDU GMINY

Adres: ul. Dworcowa 2, 46-030 Murów

W otoczeniu budynku znajduje się parking z bezpośrednim dojściem do budynku Urzędu. Do wejścia prowadzą schody, przy których znajduje się dzwonek przywoławczy.

Sekretariat i biuro podawcze znajduje się na pierwszym piętrze na prawo na końcu korytarza. W budynku nie ma windy. Budynek nie jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach. Pracownik urzędu obsługuje taką ososbę bezpośrednio przy schodach.

Poszczególne biura zlokalizowane są na parterze, pierwszym oraz drugim piętrze budynku. Informacja o ich rozmieszczeniu znajduje się na tablicy informacyjnej na parterze po lewej stronie od wejścia.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

TYMCZASOWA SIEDZIBA URZĘDU GMINY

Adres: ul. Lipowa 68, 46-030 Zagwiździe, pomieszczenia Publicznej Szkoły Podstawowej i Sali Gimnastycznej.

Przed budynkiem Sali Gimnastycznej znajduje się parking. Wejście do tymczasowej siedziby Urzędu znajduje się w łączniku między szkołą a salą gimnastyczną. Wejście dostępne jest z poziomu chodnika. Po lewej stronie na drzwiach wejsciowych znajduje się dzwonek przywoławczy. Obsługa interesantów odbywa się bezpośrednio przy wejściu do budynku. Przestrzeń parteru jest przystosowana dla osób poruszających się na wózkach, dostępna jest również toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA

W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 roku ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. nr 209, poz. 1243) osoby uprawnione mogą bezpłatnie korzystać z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika przy zalatwianiu spraw w Urzędzie Gminy.

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z usługi tlumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem u Koordynatora Dostępności poprzez e-mail: lisotwnie lub faxem 77 42 14 032 z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Aplikacje mobilne

Urząd Gminy w Murowie udostępnia następujące aplikacje mobilne:

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Raporty

 

Wersja XML