Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Użytki zielone

Brak opisu obrazka

Oprócz formacji leśnych istotnym elementem uzupełniającym i różnicującym teren gminy są użytki zielone, występujące głównie w dolinach cieków wodnych. Łąki świeże z rzędu Arrhenatheretalia są najczęściej spotykanymi zbiorowiskami łąkowymi na tym obszarze. Użytkowane są jako łąki kośne lub kośno - pastwiskowe. Są to zbiorowiska bardzo ubogie florystycznie.

Łąki wilgotne z rzędu Molinion występują głównie w dolinach Budkowiczanki i Bogacicy. Intensyfikacja rolnictwa spowodowała zmiany w składzie i strukturze tych zespołów, dlatego są one najczęściej dosyć ubogie w gatunki i zajmują małe powierzchnie.

Brak opisu obrazka

 

  Brak opisu obrazka Dobrze wykształcone płaty tych zbiorowisk, bardziej zróżnicowane florystycznie, z rzadkimi gatunkami roślin (nasięźrzał pospolity Ophioglossum vulgatum, kukułka szerokolistna Dactylorhiza majalis) występują między innymi koło Święcin.   Brak opisu obrazka
     
 

Koło Święcin występuje także rzadkie zbiorowisko niskoturzycowe i torfotwórcze z klasy Schechzerio-Caricetea fuscae. Natomiast na glebach torfowych na północ od Kał zanotowano rzadkie zbiorowisko szuwaru skrzypowego Equisetum fluviatile.

  Brak opisu obrazka

 W obrębie terenów intensywnej produkcji rolnej do najcenniejszych elementów przyrodniczych zaliczyć należy zadrzewienia i zakrzaczenia śródpolne, a także układy zieleni przydrożnej i obudowy biologicznej cieków. Pełnią one bardzo ważne funkcje ekologiczne, krajobrazowe i ochronne. Ekosystemy łąkowe wraz z ekosystemami leśnymi i zadrzewieniami tworzą mozaikę o dużym znaczeniu biocenotyczno-środowiskowym i stanowią element urozmaicający krajobraz.

 Analiza przestrzenna układu ekologicznego gminy wykazuje na istnienie dwóch głównych korytarzy ekologicznych – terenów stanowiących połączenie cennych przyrodniczo ekosystemów. Główną funkcją korytarzy ekologicznych jest zapewnienie ciągłości przestrzennej dla sąsiednich ekosystemów, zapobieganie ich izolacji, sprzyjanie migracji flory i fauny, wzmocnienie naturalnej odporności układu i magazynowanie najwartościowszych gatunków.
Dolina Bogacicy - przebiega głównie przez tereny łąkowe, pełni ważną funkcję wodochronną i biotopotwórczą. Cechuje się dużym zróżnicowanie ekosystemów. W jej obrębie znajdują się stawy i tereny podmokłe oraz fragmenty łąk cennych ze względów florystycznych..
Dolina Budkowiczanki - przebiega głównie przez tereny użytkowane rolniczo, w jej obrębie znajdują się tereny zabudowane Budkowic, Zagwiździa i Murowa, charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem i znacznym bogactwem fauny i flory.

 

Wersja XML