Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Wójta Gminy Murów

     Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Murów uchwały Nr XXVII/190/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Murów, zgodnie z granicami określonymi na załączniku graficznym do powyższej uchwały.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu prac nad opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko przedmiotowego planu miejscowego.

Wnioski do planu miejscowego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać w tymczasowej siedzibie Urzędu Gminy Murów, Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagwiździu, ul. Lipowa 68, 46-030 Murów, lub drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: , w terminie do dnia 07 czerwca 2021 r. Organem właściwym do rozpatrywania wniosków jest Wójt Gminy Murów.

PDFUchwała o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 1 MPZP Murów.pdf
DOCObwieszczenie zm. mpzp Murów 1 -BIP.doc
DOCObwieszczenie zm. mpzp Murów 1 -BIP.doc

Wersja XML