Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Gospodarka wodno-ściekowa” PROW 2014-2020 - poszerzenie zakresu operacji polegającej na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w Starych Budkowicach

Zgodnie z aneksem do umowy o przyznanie pomocy poszerzono na wniosek Gminy Murów zakres rzeczowo-finansowy operacji pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową studni rezerwowej na stacji uzdatniania wody w Starych Budkowicach oraz przebudową oczyszczalni ścieków w Murowie”. Poszerzenie zakresu rzeczowo-finansowego operacji w zakresie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na ulicach - Targowej (II etap) i Zagwiździańskiej w Starych Budkowicach było możliwe z racji na oszczędności wynikające z umowy na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na ulicach - Ogrodowej, Młyńskiej i Oleskiej. Wykonawcą dotychczasowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej jest firma Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. z siedzibą w Oleśnicy. 

Z dniem 29.10.2021 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej na ulicach - Targowej (II etap) i Zagwiździańskiej w Starych Budkowicach. Wykonawcą robót została również ww. firma, którą wyłoniono w drodze trybu podstawowego bez negocjacji (zgodnie z ustawą PZP).

Przypominamy: na realizację całości zakresu rzeczowo-finansowego operacji Gmina Murów otrzymała dofinansowanie na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 (dalej: PROW 2014-2020).

Nazwa operacji: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową studni rezerwowej na stacji uzdatniania wody w Starych Budkowicach oraz przebudową oczyszczalni ścieków w Murowie
Beneficjent: Gmina Murów
Kwota dofinansowania: 1 935 203,00zł
Całkowita wartość zadania: 3 870 365,11zł brutto
Procentowy udział dofinansowania: 63,63%
Okres realizacji zadania: 2021-2022

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Brak opisu obrazka

Wersja XML