Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualności 2022

 • Praca zdalna w administracji publicznej. Urząd Gminy wciąż będzie dostępny dla mieszkańców.

  grafika przedstawiająca Herb Gminy Murów - herb zawarty jest w tarczy wczesnogotyckiej, zbliżonej formą do tarcz stosowanych na Śląsku w połowie XIII wieku (zwanych starofrancuskimi), wypełniającej tarczę tłową, gotycką w barwie czerwonej.
Tarcza wnętrza ukazuje, w dolnej części, srebrny mur (symbolizujący znak rycerski) z dwoma krzyżowymi, czarnymi wziernikami i ostrokołowy portal (brama muru), we wnętrzu czerwony, z kamiennym obramieniem. Spoinowanie muru jest w kolorze błękitu.
Wnętrze czerwonego portalu wypełnia palący się, wielki ogień symbolizujący zarazę lub spalenie, co stało się powodem, że na jakiś czas Murów przestał istnieć.
U dołu portalu znajduje się pół zamachowego koła napędowego w kolorze złota, nawiązującego do dawnych wzorów.
Pole górne tarczy - czoło jest w barwie złota i stanowi element określający w herbie hełm rycerski, koronę - oznakę autorytetu, władzy i symbol przynależności. W polu tym osadzono także dwa, poszerzające się drzewa iglaste - świerki, w kolorze zieleni, symbolizujące wielką wartość, wyróżnik (75 % obszaru gminy porastają lasy istniejące od niepamiętnych czasów).

Dodatkowo tarczę z herbem utrzymują (flankują z boków) - trzymacze czyli bocznice, po prawej stronie tarczy przedstawiony jest robotnik z huty w stroju roboczym (nawiązującym do dawnych wzorów ubiorów ochronnych w kolorze błękitu i srebra), nadmuchujący szklaną banię, z lewej rycerz w stroju średniowiecznym w srebrze, błękicie i złocie, z różą w dłoni (jak w pieczęci wsi Murów).
Górą, ponad tarczą, umieszczona została czerwona wstęga ze złotym napisem "Gmina - Murów - Gmina" o kroju pisma nawiązującego do pisma zwanego antykwą.
  Szanowni Państwo       Weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów, zobowiązujące administrację publiczną do przejścia na pracę zdalną. W trosce o zdrowie naszych mieszkańców i urzędników, zachęcam do załatwiania spraw elektronicznie, drogą mailową na adres: ug@murow.pl, poprzez platformę ePUAP, a także telefonicznie. Korespondencję do Urzędu Gminy można również wrzucać do skrzynek korespondencyjnych: zawieszonej na ogrodzeniu przed bramą wejściową lub do skrzynki ustawionej przed wejściem do Urzędu Gminy. Skrzynki są opróżniane każdego dnia. Dokumenty wyjęte ze skrzynek otrzymują datę wpływu wg dnia, w którym zostały wyjęte. Pisma i wnioski zawierające więcej niż 1 stronę proszę składać w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie. Wszelkie opłaty można wnosić przelewem, bez konieczności wizyty w kasie urzędu. Numery rachunku do dokonywania wpłat:  BS Łubniany 48 8897 0004 2001 0006 0163 0002. W przypadku sprawy, która wymaga wizyty w urzędzie proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu omówienia sprawy, co umożliwi Państwu przygotowanie niezbędnych dokumentów lub informacji i przyczyni się do skrócenia czasu obsługi. Numery telefonu do kontaktu: 77 42 14 034, 508 670 872, 508 622 627, 508 670 711. Jednocześnie informuję, że w danym momencie równocześnie będą obsługiwane dwie sprawy – pozostałe osoby będą musiały poczekać na swoją kolej poza budynkiem tymczasowej siedziby urzędu.   Dziękuję za wyrozumiałość. Wójt Gminy Murów /-/ Michał Golenia  
  Data publikacji: 25-01-2022 12:02
 • Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej na 2022 rok.

  Brak opisu obrazka
       Wójt Gminy Murów Zarządzeniem Nr Or.0050.3.2022 z dnia 21 stycznia 2022r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej na 2022 rok. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Murowie 46-030 Murów ul. Dworcowa 2 tymczasowy adres: Zagwiździe ul. Lipowa 68 w godzinach pracy Urzędu w kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert - Zadanie publiczne w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej” w terminie 21 dni od daty ogłoszenia konkursu lub nadesłać drogą pocztową na w/w adres ( decyduje data wpływu do Urzędu).    
  Data publikacji: 21-01-2022 09:31
 • Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2022 r.

  Brak opisu obrazka
       Wójt Gminy Murów Zarządzeniem Nr Or.0050.2.2022 z dnia 21 stycznia 2022 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2022 r. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy 46-030 Murów ul. Dworcowa 2, tymczasowy adres: Zagwiździe ul. Lipowa 68 w godzinach pracy Urzędu w kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert -Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu, rozwijanie różnych form współzawodnictwa sportowego, prowadzenie i organizowanie zajęć treningowych, organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych integrujących środowisko lokalne” w terminie 21 dni od daty ogłoszenia konkursu lub nadesłać drogą pocztową na w/w adres (decyduje data wpływu do Urzędu).  
  Data publikacji: 21-01-2022 09:27
 • Mobilny punkt konsultacyjny Programu Czyste Powietrze

  Obraz przedstawia kontury domu i napis: czyste powietrze, zdrowy wybór
       Chcesz wymienić źródło ciepła? A może wymieniałeś niedawno stary piec? W mobilnym punkcie konsultacyjnym Programu Czyste Powietrze dowiesz się jak uzyskać dofinansowanie. Konsultant mobilnego punktu dyżurować będzie zgodnie z załączonym harmonogramem. Numer telefonu czynny w godzinach pracy punktu: 506 391 336.   Data	Miejsce pracy mobilnego punktu	Godziny otwarcia
12.01.2022 Murów – Gminna Biblioteka Publiczna	13.00-16.30
13.01.2022 Stare Budkowice – sala nad Biblioteką 13.00-16.30
14.01.2022 Zagwiździe – tymczasowa siedziba Urzędu Gminy 10.30-13.30
17.01.2022 Zagwiździe – tymczasowa siedziba Urzędu Gminy 13.00-16.30
18.01.2022 Stare Budkowice – sala nad Biblioteką 15.00-18.00
19.01.2022 Murów – Gminna Biblioteka Publiczna	13.00-16.30
24.01.2022 Zagwiździe – tymczasowa siedziba Urzędu Gminy 13.00-16.30
25.01.2022 Stare Budkowice – sala nad Biblioteką	15.00-18.00
26.01.2022 Murów – Gminna Biblioteka Publiczna 13.00-16.30
31.01.2022 Zagwiździe – tymczasowa siedziba Urzędu Gminy 13.00-16.30      
  Data publikacji: 29-10-2021 13:28
 • Stopień alarmowy ALFA-CRP na terenie całego kraju

  Brak opisu obrazka
        Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP, dotyczący cyberprzestrzeni, na obszarze całego kraju. Stopień alarmowy obowiązuje od 18 stycznia 2022 r. (od godz. 23:59) do 23 stycznia 2022 r. (do godziny 23:59). Stopień alarmowy został wprowadzony ze względu "na potencjalne ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych". Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień ALFA-CRP jest najniższym z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest on przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Instytucje publiczne będą  m.in. monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. Stopnie alarmowe wprowadza, zmienia i odwołuje, w drodze zarządzenia, Prezes Rady Ministrów na podstawie przepisów ustawy z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych. Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numeru telefonu 112. Więcej informacji o systemie antyterrorystycznym w Polsce można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/mswia/system-antyterrorystyczny-rp.
  Data publikacji: 06-12-2021 15:55
 • Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  Brak opisu obrazka
       W dniu 18 stycznia 2022 roku do Urzędu Gminy w Murowie wpłynęła oferta złożona przez Rzymskokatolicką parafię św. Rocha w Starych Budkowicach na realizację zadania publicznego pn. „Koncert kolęd”. Na wniosek organizacji zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Murowie oraz na stronie internetowej ug@murow.pl Informujemy, że zgodnie z art.19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z póź. zm.) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty tj.do 26 stycznia 2022 roku, pisemnie w sekretariacie Urzędu Gminy w Murowie lub drogą elektroniczną na adres ug@murow.pl  
  Data publikacji: 19-01-2022 13:04
 • Rodzinny kapitał opiekuńczy i Świadczenie wychowawcze 500+

  Brak opisu obrazka
       Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje rodzinny kapitał opiekuńczy. Przejął też obsługę wniosków o świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500 plus. Więcej informacji na stronach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/rodzinny-kapital-opiekunczy/3068250 https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230  
  Data publikacji: 17-01-2022 13:29
 • XXXVI sesja Rady Gminy Murów

  grafika przedstawiająca Herb Gminy Murów - herb zawarty jest w tarczy wczesnogotyckiej, zbliżonej formą do tarcz stosowanych na Śląsku w połowie XIII wieku (zwanych starofrancuskimi), wypełniającej tarczę tłową, gotycką w barwie czerwonej.
Tarcza wnętrza ukazuje, w dolnej części, srebrny mur (symbolizujący znak rycerski) z dwoma krzyżowymi, czarnymi wziernikami i ostrokołowy portal (brama muru), we wnętrzu czerwony, z kamiennym obramieniem. Spoinowanie muru jest w kolorze błękitu.
Wnętrze czerwonego portalu wypełnia palący się, wielki ogień symbolizujący zarazę lub spalenie, co stało się powodem, że na jakiś czas Murów przestał istnieć.
U dołu portalu znajduje się pół zamachowego koła napędowego w kolorze złota, nawiązującego do dawnych wzorów.
Pole górne tarczy - czoło jest w barwie złota i stanowi element określający w herbie hełm rycerski, koronę - oznakę autorytetu, władzy i symbol przynależności. W polu tym osadzono także dwa, poszerzające się drzewa iglaste - świerki, w kolorze zieleni, symbolizujące wielką wartość, wyróżnik (75 % obszaru gminy porastają lasy istniejące od niepamiętnych czasów).

Dodatkowo tarczę z herbem utrzymują (flankują z boków) - trzymacze czyli bocznice, po prawej stronie tarczy przedstawiony jest robotnik z huty w stroju roboczym (nawiązującym do dawnych wzorów ubiorów ochronnych w kolorze błękitu i srebra), nadmuchujący szklaną banię, z lewej rycerz w stroju średniowiecznym w srebrze, błękicie i złocie, z różą w dłoni (jak w pieczęci wsi Murów).
Górą, ponad tarczą, umieszczona została czerwona wstęga ze złotym napisem "Gmina - Murów - Gmina" o kroju pisma nawiązującego do pisma zwanego antykwą.
        W czwartek 20.01. o godz. 14.00 odbędzie się XXXVI sesja Rady Gminy Murów.   Obrady sesji są transmitowane na stronach BIP Urzędu Gminy w Murowie pod linkiem: kliknij https://www.panolive.eu/live/player_live.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=gmina_murow  
  Data publikacji: 13-01-2022 11:41
Wersja XML